Zobacz stronę czasopisma

http://theinterlocutor.ifispan.pl

Tom 01 (1957)

Czytelnikom, którzy otrzymają do rąk pierwszy numer Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, należy się kilka słów wyjaśnienia.

Archiwum jest pomyślane jako wydawnictwo fachowe, przeznaczo­ne dla kręgu czytelników, którzy interesują się szczegółowymi zagad­nieniami historii filozofii i myśli społecznej. Brak takiego wydawnictwa od dawna dawał się odczuć; nie mogła go też zastąpić „Myśl Filozo­ficzna„, która zamieszcza artykuły z zakresu historii filozofii i myśli społecznej, ale ze względu na swe szersze zainteresowania nie mogła pełnić roli fachowego czasopisma historyczno-filozoficznego.

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej publikować będzie za­równo materiały źródłowe, jak i rozprawy, monograficzne, prace materia­łowe, sprawozdania itd.

Archiwum ukazywać się będzie jako wydawnictwo ciągłe i nieperio­dyczne w postaci zeszytów o objętości około 15 arkuszy w odstępach mniej więcej półrocznych. W ramach Archiwum przewidziana jest spe­cjalna seria poświęcona historii filozofii średniowiecznej.

Redakcja Archiwum mieści się w Zakładzie Historii Filozofii i Myśli Społecznej Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.

KOMITET REDAKCYJNY
Bronisław Baczko, Jan Garewicz, Leszek Kołakowski

OK
Ta witryna używa plików cookies.