Zobacz stronę czasopisma

http://theinterlocutor.ifispan.pl

Tom 06 (1960)

Numer obecny jest pierwszym wydanym w nowej szacie graficznej. Zmiana wyglądu zew­nętrznego naszego pisma wiąże się ze zmianą jego układu. O ile wcześniejsze nu­mery bywały niejedno­krotnie luźnym zbiorem niepowiązanych ze sobą materiałów, o tyle w przyszłości każdy tom będzie stanowił zwartą całość, zorganizowaną wokół jednolitej proble­matyki, uwidocznionej na karcie tytułowej.

„Studia z dziejów ideo­logii religijnej XVIII wieku„ stanowią kolejny (szósty) numer „Ar­chiwum Historii Filozo­fii i Myśli Społecznej”, poświęcony w przewa­żającej mierze rozwojo­wi doktryny socyniańskiej i jej między­narodowym koneksjom. Następny numer „Archi­wum” będzie poświęco­ny problemom konser­watywnego historyzmu w początkach XIX wie­ku.

OK
Ta witryna używa plików cookies.