Zobacz stronę czasopisma

http://theinterlocutor.ifispan.pl

Tom 18 (1972)

18 tom „Archiwum Historii Filo­zofii i Myśli Społecznej„ zawiera materiały niejednorodne zarówno pod względem tematyki, jak i cha­rakteru. Znaczna część z nich do­tyczy idei filozoficznych, religijnych i społecznych w Polsce i innych krajach europejskich w XVI—XVII w., ponadto jednak tom obejmuje również rozprawy, artykuły i mate­riały źródłowe poświęcone myśli społecznej i filozofii przełomu XVIII i XIX w., filozofii europejskiej pod koniec ubiegłego stulecia, polemi­kom w polskim czasopiśmiennictwie filozoficznym u progu naszego wie­ku oraz zagadnieniom ciągłości pol­skiej tradycji myślowej. Sprawo­zdawczy charakter ma zamieszczona w tomie informacja o polonicach w bibliotece Locke’a. Tekst Kołłątaja „Uwagi nad dziełem p. Delille” sta­nowi ważne, a do niedawna zupeł­nie zapomniane źródło do poglądów myśliciela, którego wpływ na pol­skie życie umysłowe i polityczne trudno przecenić.

 

Polonica w bibliotece Locke'a

Zbigniew Ogonowski

Campanella o nauce

Franciszek Pająk

Koncepcja człowieka i natury u J. Bodina

Światosław Florian Nowicki

OK
Ta witryna używa plików cookies.