Zobacz stronę czasopisma

http://theinterlocutor.ifispan.pl

Tom 16 (1970)

W dniu 16 czerwca 1969 roku upłynęła setna rocznica śmierci Broni­sława Trentowskiego. Publikowane w niniejszym numerze „Archiwum„ artykuły B. Suchodolskiego, A. Orłowskiego i R. Kozłowskiego są refera­tami wygłoszonymi na sesji naukowej, którą zorganizował dla uczczenia tej rocznicy Zespół Historii Polskiej Filozofii Nowożytnej Instytutu Filo­zofii i Socjologii PAN w dniu 29 maja 1969 roku w Pałacu Staszica w War­szawie.

Do materiałów sesji należy również publikowany w niniejszym tomie tekst Trentowskiego oraz przekład recenzji K. Th. Bayrhoffera.

Komitet Redakcyjny

Bronisława Trentowskiego filozofia człowieka

Bogdan Suchodolski

Absolut i natura we wczesnych pracach B. F. Trentowskiego

Aleksander Orłowski

Koncepcje «filozofii narodowej» Libelta i Trentowskiego

Roman Kozłowski

O życiu wiecznym człowieka. Przeł. Leon Joachimowicz. Przekład przejrzała Irena Krońska

Bronisław Trentowski

[Recenzja:] Grundlage der universellen Philosophie Bronisława Ferdynanda Trentowskiego. Przeł. Jan Garewicz

Karl Theodor Bayrhoffer

Francuskie inspiracje myśli filozoficzno-religijnej Augusta Cieszkowskiego

Z dziejów francuskiego przekładu «Ojcze Nasz» Augusta Cieszkowskiego

Teresa Garnysz-Kozłowska

Dostępność absolutu. Problem metafizyki u Kanta i He­gla

Bronisław Baczko

Wilhelm Weitling: wizjonerstwo i realizm

Jan Garewicz

Emila Boutroux krytyka scjentyzmu

Barbara Skarga

Z dziejów antyarystotelizmu w Polsce w wieku XVII

Tadeusz Bieńkowski

OK
Ta witryna używa plików cookies.